Regulamin

Regulamin konkursu: 

Zgarnij Bilety na Snow Fest Festival 2019 na Instagramie Mówią na mieście!

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Zgarnij Bilety na Snow Fest Festival 2019 na Instagramie Mówią na mieście! rozgrywanego na instagramie serwisu Mówią na mieście zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem” 1.2 Organizatorem Konkursu jest firma AP, Zagójska 10/12/27, 04-101 Warszawa, NIP: 113-226-88-46, (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem"). 

1.3 Fundatorem/ami nagród w Konkursie jest/są: firma AP, Zagójska 10/12/27, 04-101 Warszawa, NIP: 113-226-88-46, (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem").

1.4 Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. w Internecie, z zastrzeżeniem pkt. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru instagrama serwisu Mówią na mieście.

1.5 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników. 

1.6 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 5.02.2019 do dnia 7.02.2019, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 7.02.2019 r o godzinie 21.00. 

1.7 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na instagramie serwisu Mówią na mieście jego zdjęcia i nicku podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników. 

1.8 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej. 

1.9 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: redakcja@mowianamiescie.pl

2. Nagrody 

2.1 Zwycięzca Konkursu otrzyma 1 pojedyńczy bilet wstępu na festiwal.

2.2 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika. 

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody. 

2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową lub wiadomością na platformie Instagram. 

2.6 Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora. 

2.7 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy Konkursu. 

2.8 Nagrodę główną ufundowaną przez Fundatora zwycięzcy Konkursu przekaże Organizator 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie 

3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane są w poście na instagramie serwisu Mówią na mieście. 

3.2 W czasie trwania Konkursu odbędzie się jedna edycja Konkursu.

3.3 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 5.02.2019.r. od godziny 8:00 do dnia 7.02.2019 r. do godz. 18:00 dokonać zgłoszenia do Konkursu na instagramie serwisu Mówią na mieście Zgłoszenie powinno zawierać: zdjęcie z hasztagiem #koncertzMNM pokazujące jak bawicie się podczas koncertów.

 Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do  zdjęcia przesłanego do Konkursu. 

3.4 Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, komisja konkursowa wybierze 5 zgłoszeń uczestników, którzy w jej ocenie dodali najciekawsze zdjęcia, o których mowa w pkt. 3.3. Tak wybrana osoba zostaje zwycięzcą Konkursu. 

3.5 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden raz. 

3.6 Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody. 

3.7 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie. 

3.9 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa redakcja Mówią na miescie.

3.10 Redakcja potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem. 

3.11 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora. 

4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie 

4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy Mówią na mieście.

4.2 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1. 

4.3 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród. 

4.4 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie. 

5. Postępowanie reklamacyjne 

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: firma AP, Zagójska 10/12/27, 04-101 Warszawa, NIP: 113-226-88-46, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie. 

5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. 

5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. 

6. Postanowienia końcowe. Ochrona danych osobowych. 

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu na stronie www.mnm.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia. 

6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. 

6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

 6.4 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu. 6.5 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych firma AP, Zagójska 10/12/27, 04-101 Warszawa, NIP: 113-226-88-46 lub przez email: redakcja@mowianamiescie.pl

6.6 Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Uczestnik Konkursu może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować listownie na adres: firma AP, Zagójska 10/12/27, 04-101 Warszawa.

6.7 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie konkursowej oraz przekazania nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu (tak aby Zwycięzca w łatwy sposób dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa. Jeżeli przekazanie Nagrody będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Zwycięzców także aby wypełnić ciążące na nim obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

6.8 Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 6.9 Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych. 

6.10 Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora. 

6.11 W związku z wygraniem przez Zwycięzcę Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane Zwycięzcy firmie kurierskiej, w celu doręczenia nagrody. Dane Zwycięzców mogą zostać także przekazane Sponsorom Konkursu lub Fundatorowi nagród w Konkursie, jednak wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji lub przekazania nagrody. 

6.12 Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG). 6.13 Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo dostępu do swoich danych osobowych, b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Organizator przesłała dane Uczestnika do innego administratora. Jednakże Organizator prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 6.5 i 6.6 powyżej. 

6.14 Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: redakcja@mowianamiescie.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych". W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

6.15 Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6.16 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

 

 

REGULAMIN OGÓLNY serwisu Mówią na mieście

DEFINICJE

Mowianamiescie.pl – portal tematyczny mówiący o kulturze miejskiej, poruszający tematy imprez, wydarzeń kulturalnych.

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu mowianamiescie.pl.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. a. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu mowianamiescie.pl.
  b. Korzystanie przez Użytkowników z portalu mowianamiescie.pl, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest bezpłatne.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi mowianamiescie.pl.
 3. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Firmy.
 4. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi mowianamiescie.pl za pomocą maila kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się w każdym wpisie lub prezentacji, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach portalu.
 5. W konkursach biorą udział tylko osoby które posiadają konto na stronie www.mowianamiescie.pl .
 6. Założenie konta jest możliwe dzięki usłudze Facebook Connect.

 

II. OGRANICZENIA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Mowianamiescie.pl nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkowników na stronie.
 2. Mowianamiescie.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 3. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę mowianamiescie.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię mowianamiescie.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, mowianamiescie.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z portalu mowianamiescie.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu mowianamiescie.pl
 5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

 

ROZDAWKA

Aby wziąć udział w konkursie należy zostawić komentarz na stronie wydarzenia na portalu www.mowianamiescie.pl logując się wcześniej przez usługę facebook connect.
Bierzemy pod uwagę tylko komentarze po zalogowaniu się przez facebook connect!
Oznaczenia typu 2×2, 1×2, 5×1, 2×3 – oznaczają liczbę zaproszeń, którą chcemy Wam rozdać, tj.
2×2- dwa podwójne zaproszenia,
1×2 – jedno podwójne zaproszenie,
5×1 – pięć pojedynczych zaproszeń,
2×3 – dwa potrójne zaproszenia, itd.

Pojedyncze zaproszenie oznacza, że na klubową listę gości jesteś wpisany tylko Ty (imię i nazwisko).
Podwójne zaproszenie oznacza, że na klubową listę gości jesteś wpisany Ty (imię i nazwisko) + Twoja osoba towarzysząca (jej danych nie będzie na liście, więc zawsze możesz zmienić swój wybór:) )
Potrójne zaproszenie oznacza, że na klubową listę gości jesteś wpisany Ty (imię i nazwisko) + 2 osoby towarzyszące (j.w.)

Rozdawka rozpisana jest na poszczególne dni, zawsze na tej stronie: http://mowianamiescie.pl/rozdawka/, w postaci:
2×2 – Impreza *Klub* Dzień i Miesiąc
Pod każdy linkiem znajduje się instrukcja jak wygrać, o której godzinie zostawić komentarz i w jaki dzień, np.:

Najszybsze 2 osoby, które w czwartek o godz. 16:10 zostawią komentarz w danym linku: np. COŚ TAM COŚ TAM – wygrają podwójne zaproszenia.

Przykład:

Link do rozdawki: http://mowianamiescie.pl/rozdawka-10-02-14-02/

Hasło rozdawkowe: MARIA PESZEK

Link, w którym należy zostawić komentarz: http://mowianamiescie.pl/maria-peszek-stodola-14-02/

Komentujecie tylko na stronie WWW, a swoje komentarze zostawiacie w danym linku! Bierzemy pod uwagę komentarze zostawione w danej godzinie (według zegara fb).
Wielkość liter nie ma znaczenia. Zwracamy jednak uwagę na polskie znaki – jeżeli rozdawkowe hasło je zawiera, Ty też musisz je napisać z polskimi znakami. Wygrywają komentarze, które są zgodne z naszym hasłem – nie używajcie wykrzykników, buziek, kropek czy przecinków, bo Wam tego nie zaliczymy (chyba, że w haśle jest taki znak).

JAK ODEBRAĆ ZAPROSZENIE

Następnego dnia po rozdawce ogłaszamy zwycięzców na naszym facebooku i stronie WWW (Zwycięzcy ROZDAWKI).
Co to znaczy, że jesteś na liście? To proste! Wygrałeś zaproszenie do klubu X? Idziesz tam w dniu imprezy, a przy wejściu mówisz, że jesteś na liście i podajesz swoje dane oraz pokazujesz dokument ze zdjęciem.
Jeżeli na profilu masz inne dane niż w rzeczywistości – bardzo prosimy o napisanie nam maila (redakcja@mowianamiescie.pl) z prawdziwymi. Jeżeli nie przekażesz nam ich od razu po rozdawce będziesz miał problem z wejściem – NIE BIERZEMY ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚCI!
W przypadku odwołania imprezy – Mowianamiescie nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialność za rozdane bilety, karnety czy zaproszenia.
W przypadku przeniesienia imprezy na inny dzień – osoby, które wygrały zaproszenia, zachowują je.

KAŻDY MOŻE WYGRAĆ 1 ZAPROSZENIE NA JEDEN DZIEŃ I JEDNĄ IMPREZĘ!!!!!
np: jeżeli mamy 4 różne zaproszenia na piątek i wygrałeś już wejście do klubu, nie będziemy brać pod uwagę Twoich głosów w innych próbach. Bierzemy pod uwagę pierwszy konkurs, w którym brałaś/-eś udział (patrzymy na godzinę rozpoczęcia konkursu).
Oprócz zaproszeń na imprezy/eventy, rozdajemy Wam również darmowe drinki, piwa, gifty. Procedura jest taka sama jak w wypadku zaproszeń.
Przemyślcie dokładnie swój udział na naszych konkursach, gdyż nie wymieniamy zaproszeń/innych giftów. Pamiętajcie również, że wygrywacie zaproszenia osobiście, a nie dla kogoś czy za kogoś.
Pamiętajcie również o tym, że nie jesteśmy selekcjonerami w klubie.
To, że jesteś na liście nie oznacza, że nie ominie Was selekcja czy sprawdzanie dowodów osobistych.
Wasze nazwiska przekazujemy klubowi bądź organizatorom – ZAWSZE! Więc jeżeli nie było Was na liście – nie bierzemy za to odpowiedzialności.

Zaproszenia i bilety na koncerty, imprezy, festiwale, etc. są do odbioru wyłącznie na terenie Warszawy. Nie wysyłamy ich pocztą ani kurierem.

Miłej zabawy!

RECENZJE

Aby dodać nową recenzję, kliknij w ten link: http://.mowianamiescie.pl/muzyka/recenzje/ i wypełnij wszystkie wymagane pola. Dodajesz:

 • Tytuł swojej recenzji
 • Tytuł płyty, którą recenzujesz
 • Autora / wykonawcę
 • Treść recenzji do 500 znaków
 • Okładkę płyty

Po dodaniu recenzji oczekujesz na jej zatwierdzenie przez nas – zrobimy to w ciągu 24 godzin. Dostaniesz również potwierdzenie na maila z linkiem do swojej recenzji.

Możesz walczyć o głosy innych użytkowników! Każdy może oddać na Twoją recenzję głos, a pod koniec miesiąca najlepsze z nich nagrodzimy.

Swoje recenzje znajdziesz zawsze w dziale: http://.mowianamiescie.pl/muzyka/recenzje/.

Jeżeli z jakiegoś powodu uznamy, że Twoja recenzja nie może zostać opublikowana na naszej stronie (np. z powodu obraźliwych haseł), możemy bez podania przyczyny nie zatwierdzić jej publikacji.

DODAJ SWOJE WYDARZENIE

Aby zamieścić w naszym serwisie nowe wydarzenie, musisz kliknąć przycisk „DODAJ NOWE WYDARZENIE”.

Możesz sam uzupełnić wszystkie wymagane pola, lub pobrać wydarzenie z facebooka. link do wydarzenia Facebook we wskazanym miejscu. Aby pobrać dane z wydarzenia na facebooku musisz się zalogować! Upewnij się, że wszystkie informacje pobrały się prawidłowo, w każdej chwili możesz dokonać zmian.

Jeżeli wolisz wprowadzić wydarzenie ręcznie teraz krok po kroku uzupełnij wszystkie pola. Dodajesz:

 • Nazwę swojego wydarzenia
 • Datę – zaznaczasz na kalendarzu
 • Godzinę w formacie: godzina-minuty
 • Nazwę klubu
 • Kategorię: impreza/wydarzenie kulturalne/inne
 • Tagi
 • Wydarzenie na mapie (opcjonalne, jeżeli tego nie zrobisz, mapka będzie pokazywała ścisłe centrum miasta.)
 • Opis wydarzenia
 • Plakat/zdjęcie
 • Wstęp na imprezę : za darmo (free) lub płatne (wpisujesz kwotę)

Po dodaniu wydarzenia oczekujesz na jego zatwierdzenie przez nas – zrobimy to w ciągu 24 godzin. Dostaniesz również potwierdzenie na maila z linkiem do swojego wydarzenia.

Znajdziesz je w dziale: http://mowianamiescie.pl/wydarzenia oraz http://mowianamiescie.pl/moje-wydarzenia. W przypadku aktualizacji wydarzenia lub jego usunięcia – kontaktuj się z nami mailowo: event@mowianamiescie.pl.

Jeżeli z jakiegoś powodu uznamy, że Twoje wydarzenie nie może zostać opublikowane na naszej stronie, możemy bez podania przyczyny nie zatwierdzić jego publikacji.

 

PROMOWANIE WYDARZEŃ

Każde dodane i zatwierdzone przez nas wydarzenie znajdzie się w kalendarium: http://mowianamiescie.pl/kalendarium.

Jeżeli chcesz, aby Twoje wydarzenie było lepiej widoczne możesz dokonać zapłaty za promowanie wydarzenia na stronie głównej, bądź za umieszczenie jej w dziale Polecane Imprezy.

W przypadku patronatu, rozdawania zaproszeń, emisji banera – prosimy o kontakt mailowy event@mowianamiescie.pl

 

PATRONAT:

Wydarzenia objęte przez nas patronatem (logo na plakacie, zaproszenia) będą znajdowały się na stronie głównej. W przypadku gdy nie patronujemy wydarzenia, a organizator przekazuje pulę zaproszeń do rozdania, wydarzenia będą umieszczanie w dziale Polecane Imprezy w Kalendarium.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy objęcia patronatem wydarzeń, bez podania przyczyny.

W przypadku patronatu wymagamy odpowiednio wyeksponowanego logo Mowianamiescie ma plakacie i ulotkach promocyjnych, wpisu do patronów, dwóch akredytacji (foto i zwykłej). Pula zaproszeń do rozdania przez nas w konkursie to minimum 4 podwójne zaproszenia bądź 6 pojedynczych zaproszeń.

Istnieje również możliwość wykupienia emisji banera / reklamy w naszym serwisie – prosimy o kontakt mailowy: event@mowianamiescie.pl