Konferencja naukowa "Przygody umysłu" w Centrum Nauki Kopernik

Konferencja naukowa "Przygody umysłu" w Centrum Nauki Kopernik

Start: 9 listopada 2015  11:00
Koniec: 10 listopada 2015  18:00

Centra nauki: Jest ich na całym świecie niemal 3000. Każdego roku odwiedza je ponad 310 milionów ludzi. Są fenomenem społecznym. Są też wielkim laboratorium, w którym zachodzą złożone i ciekawe interakcje między ludźmi. Dlatego mogą stanowić obiekt i scenę badań dla naukowców.

Kopernik wraz z Uniwersytetem Warszawskim zapraszają do udziału w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Przygody umysłu. Zastanówmy się, jak i dlaczego centra nauki mogą stać się miejscem uprawiania nauki.


Dla kogo?

Naukowcy (psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, antropolodzy) – dostrzeżecie możliwe korzyści prowadzenia badań w centrach nauki, muzeach, m.in. te:
- interaktywne eksponaty uwidaczniają procesy, dzięki czemu można czasem zaobserwować dane zjawisko „w przyspieszonym tempie” lub bardziej wyraziście
- bardzo dużo ludzi na raz, których można objąć badaniem
- bardzo łatwo zobaczyć różnorodność zachowań ludzkich w tych samych, powtarzalnych warunkach

Przedstawiciele centrów nauki, muzeów i innych instytucji edukacji nieformalnej – dostrzeżecie możliwe korzyści współpracy z badaczami, m.in.:
- lepiej zrozumieć zachowania waszych zwiedzających
- sprawdzić, czy i w jaki sposób wasz przekaz dociera do odbiorcy poprzez ekspozycję
- jeśli zajmujecie się komunikacją naukową, staniecie się bardziej wiarygodni i pozwolicie zobaczyć waszym zwiedzającym naukowców w pracy.


Podczas konferencji poszukamy odpowiedzi na pytania związane z nowymi trendami w edukacji i odbiorem nauki we współczesnym świecie: Na czym polega uczenie się w muzeach i centrach nauki? Od czego zależą procesy poznawacze w przestrzeniach wystaw? Co to znaczy „dobry eksponat”? Jak badać kapitał naukowy?


Planujemy trzy obszary tematyczne:

1. Poznawanie, uczenie się, przeżywanie w przestrzeniach muzeów i centrów nauki;

2. Kapitał społeczny i kapitał naukowy – rola centrów nauki i instytucji edukacji nieformalnej w zmianie społecznej;

3. Przestrzeń, eksponaty, projektowanie doświadczeń.


Naszą konferencję zaszczyci swoją obecnością czterech gości specjalnych: Prof. Louise Archer z King’s College w Londyn, prof. Paulo Blikstein ze Stanford University, prof. Anna Giza z Uniwersytetu Warszawskiego oraz
dr Diana Issidorides z Centrum Nauki NEMO w Amsterdamie.

I to nie wszystko! Podczas konferencji odbędą się warsztaty badawcze, sesje (plenarne, panelowe, posterowe), spacer po przestrzeni wystaw CNK z key-note speakerem oraz spotkania z naukowcami i edukatorami.

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję! :)
Szczególnie liczymy na zgłoszenia naukowców i praktyków (socjologów, psychologów, pedagogów), przedstawicieli centrów nauki, muzeów i innych instytucji edukacji nieformalnej oraz edukatorów i dydaktyków.

Możliwe są dwa rodzaje uczestnictwa: czynne (prezentacja referatu) lub bierne (słuchanie wystąpień i udział warsztatach).

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: www.przygody.kopernik.org.pl

****************************************************************************

Science centres: There are now nearly 3,000 of them in the world. Every year they are visited by more than 310 million people. They are a social phenomenon, a great big laboratory where complex and interesting interactions play out between people. That is why they themselves can serve as an excellent objects of study and as research venues for scientists.

The Copernicus Science Centre in conjunction with the University of Warsaw are pleased to invite you to take part in the international, interdisciplinary research conference entitled “Cognitive Adventures”. We will consider how and why science centres can become places were real scientific research gets done.


For whom?

Scientific researchers (psychologists, education specialists, sociologists, anthropologists) will discover the benefits of carrying out research at science centres and museums, such as the following:
- interactive exhibits sometimes lay certain processes bare, offering clearer or “faster-paced” insight into a particular phenomenon,
- large numbers of people who can be studied at the same time,
- it is very easy to observe the diversity of human behaviours under the same, replicable conditions.

Representatives of science centres, museums, and other institutions of informal education will find out more about the possible benefits of collaborating with researchers, such as the following:
- better understanding why your visitors behave as they do,
- verifying whether your intended message is actually getting across,
- if you deal with science communication, your institution will gain credibility by allowing visitors to see scientists at work.


Three conference themes are planned:

1. Cognition, learning, and experience in museums and science centres;

2. Social capital and scientific capital – the role played by science centres and informal-education institutions in effecting social change;

3. Exhibition environments, individual exhibits, and “designed” visitor experiences.

Four special guests will honor us with their presence:
Prof. Louise Archer from King’s College London,
Prof. Paulo Blikstein form Stanford University,
Prof. Anna Giza form University of Warsaw and
Dr Diana Issidorides from Science Centre NEMO.

The conference, apart from sessions, will include research workshops, a walk through the Copernicus Science Centre exhibition space together with the keynote speaker and, last but not least, meetings with scientists and educators :)

Feel free to send us the abstracts of your presentations (by 15 August 2015)! Registration form and more information available at: www.adventures.kopernik.org.pl

Premiera kinowej wersji opery Aida
Najlepsze seriale HBO
"Obrazy bez autora" - najnowszy film Floriana Donnersmarcka