Salon nowej fotografii 2016

Start: 9 kwietnia 2016 18:00
Koniec: 9 kwietnia 2016 21:00

Zapraszamy na wystawę, która w nieco staromod­nej for­mule artystycz­nego salonu przy­wraca emocję skupienia na pojedyn­czych obrazach – fotografiach, na ich wyjątkowej sile odwzorowania, kon­struowania i czarowania rzeczywistości. Kilkudziesięciu działających współcześnie artystów poprosiliśmy o wybranie jed­nego zdjęcia, wykonanego w ciągu ostat­nich 2-3 lat. Powstała w ten sposób wystawowa kolek­cja jest nie tylko zbiorem tego, co szczególnie intrygujące w nowej pol­skiej fotografii, ale również zapisem naj­bar­dziej pociągających – wizual­nie i emocjonal­nie – indywidual­nych obsesji, które zmuszają dziś artystów do działań z obrazami fotograficznymi.


Wernisaż w sobotę 9 kwietnia, 18:00-21:00
Wystawa czynna do 07.05.2016

Nasz salon ma być też łącznikiem między fotografami a kolek­cjonerami: wszyst­kie prezen­towane prace, w tym liczne unikaty specjal­nie przy­gotowane na tę okazję, będą dostępne na sprzedaż.
Więcej informacji: http://rastergallery.com/wystawy/salon-nowej-fotografii-2016/

Najlepsze filmy na kanapowego lenia
Top Gun od dziś w kinach
Piękno opuszczonych scenografii filmów...porno