§ 1.Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs "Power Rangers" prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 2. „Organizator” – AP, Zagójska 10/12/27; 04-101 Warszawa, NIP: 113-226-88-46, Wydawca serwisu Mówią Na Mieście.

 3. „Fundator” - Active.pl z siedzibą przy ul. Giewont 38A, 92-116, Łódz, NIP: 727-110-69-84.

 4. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.mowianamiescie.pl, będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.

 5. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu  www.mowianamiescie.pl.

 3. Konkurs rozpoczyna się 22 marca 2017 r. o godz. 21:00, a kończy 26 marca 2017 r. o godz. 23:59.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany użytkownik portalu www.mowianamiescie.pl będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.

 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Fundatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 4. Zasady Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu www.mowianamiescie.pl, posiadający aktywne konto, którzy wysłali maila z odpowiedzią na polecenie konkursowe.

 2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego w formie dowolnej umieszczonego przez Uczestnika na zasadach określonych poniżej.

 3. Jeden Uczestnik może wysłać w Konkursie maksymalnie 1 maila. Jeśli Uczestnik wyśle więcej niż 1 maila o przyjęciu Zgłoszenia do Konkursu decydować będzie data jego wysłania.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedz zgłoszona w Konkursie stanowią przejaw jego własnej twórczej działalności, oraz nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych. W przypadku gdyby zgłoszenie naruszało jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym autorskie prawa majątkowe i osobiste, dobra osobiste lub prawo do wizerunku, Uczestnik zobowiąże się do zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających w tym zakresie na Organizatorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Nagrody

 1. Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią:  Nagroda główna to smatfon ASUS, 2 kolejne miejsca to powerbanki ASUS (ZenFone 1600 brutto, Powerbank 100 brutto). Ceny zawierają 23% VAT .

 2. W konkursie nagrodzone zostaną 3 osoby. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.

 3. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez wysyłkę kurierską we wcześniej ustalonym dniu, po przekazaniu potrzebnych informacji na zasadach, o których mowa w pkt.3 § 6 5 nie póżniej jednak niż w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników.

 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.

 5. Fundator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody. Od łącznej wartości nagród Fundator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego.

 6. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Fundatora.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W dnia 28 marca 2017 Komisja wybierze wśród Uczestników zwyciężców, 29 marca zostaną poinformowani zwyciężcy.

 2. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej z konta redakcja@mowianamiescie.pl. Organizator, poprosi Zwycięzcę o odpowiedź przez wiadomość prywatną w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na redakcja@mowianamiescie.pl z dopiskiem "Reklamacja" i listownie na adres Redakcja Mówią Na Mieście, Księcia Ziemowita 53, 03 - 885 Warszawa. 

 2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

 3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin będzie dostępny na stronie www.mowianamiescie.pl

 2. Z chwilą wydania Nagrody, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do nagrodzonego zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, we wszystkich skalach, w wersjach dwu- i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (w szczególności smartfonów, tabletów) druk, zapis na płycie fotograficznej, offset, drukowanie na folii samoprzylepnej, nadrukowywanie, drukowanie (nanoszenie) na wszelkich materiałach;

b) zapisywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, prezentowanie całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych,;

c) udostępnienie, rozpowszechnianie w sieci Internet (w tym na stronach www) oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w szczególności w serwisach społecznościowych;

d) nadawanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną, za pośrednictwem, transmisji TV, dostępu z użyciem urządzeń elektronicznych (tablety, smartfony, telewizory) przez aplikacje zarządzające treścią audiowizualną, wizualną lub audialną, satelity lub sieci komputerowych;

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych lub komórkowych, komputerów stacjonarnych lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

f) udzielanie dalszych wyłącznych i niewyłącznych licencji, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych;


g) eksploatacje na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:

• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką określoną w niniejszym ustępie, a także drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;


• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utworu utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w tiret drugi - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez www.mowianamiescie.pl. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż www.mowianamiescie.pl. Dane użytkownika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.